Home Новини Инфраструктура Кабинетът отчуждава имоти за изграждането на пътя Мездра – Ботевград

Кабинетът отчуждава имоти за изграждането на пътя Мездра – Ботевград

3055

Правителството прие решения за отчуждаване на имоти и части от имоти за изграждането на пътна инфраструктура.

За модернизацията на участък от път І-1 (Е 79) Мездра – Ботевград се отчуждават имоти в землищата на селата Люти дол, Типченица, Ребърково, Дърманци и Крета, както и и на гр. Мездра, община Мездра, и в землищата на Ботевград и ботевградските села Скравена, Новачене и Рашково.

Финансирането на процедурата по отчуждаване се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“, посочват от правителствената пресслужба.

За изграждането на жп линията София – Пловдив в участъка Ихтиман – Септември се отчуждават части от имоти в землището на гр. Септември, област Пазарджик. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решенията може да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.

С друго решение правителството прехвърли в собственост на общините Долни чифлик и Велинград имотите, ползвани от професионалните гимназии по селско стопанство „Ив. Мичурин“ и по дървообработване „Иван Вазов“. Преди преобразуването на учебните заведения в общински, имотите са били в управление на Министерството на земеделието, храните и горите.

На Икономическия университет във Варна беше прехвърлено правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Сградите на ул. „Д-р Борис Божков“ №1 във Варна са с отпаднала необходимост за Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В подкрепа на промяната има решения на ръководствата на двете висши училища.

Министерството на земеделието, храните и горите получава управлението върху две помещения и гараж на ул. „Христо Ботев“ №1 в Търговище. Те ще се ползват за нуждите на областната дирекция „Земеделие“. В същата административна сграда са разположени и други структури на земеделското ведомство, което ще допринесе за по-доброто административно обслужване на гражданите.

Управляван от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ имот – частна държавна собственост, е обявен за публична държавна собственост. Става дума за терен с площ 655 кв. м край Батак, който е свързан функционално със склад за съхранение на държавен резерв и военновременни запаси.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на два поземлени имота, управлявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Те се намират в Свиленград и нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. Решението ще позволи на компанията да извърши разпоредителни действия с имотите и така да реализира необходими за подобряване на финансовото й състояние приходи.

Правителството разреши да бъде извършена продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. За продажба ще бъдат обявени поземлен имот в землището на с. Старчево, община Петрич, с площ 7.655 дка, заедно с построените в него административна сграда и кантон; поземлен имот в землището на с. Софрониево, община Мизия, с площ 2.837 дка, заедно с построената в него сграда; поземлен имот в Стара Загора с площ 2.6 дка, заедно с построената в него сграда; две сгради със застроена площ 45 кв. м и 83 кв. м в Пещера.

Продажбата на недвижимия имот в община Петрич ще се осъществи чрез пряко договаряне с общината, а на останалите имоти – чрез търг, при начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител.