Home Новини Инфраструктура 68 обекта са включени в Инвестиционната програма на Община Мездра за 2018...

68 обекта са включени в Инвестиционната програма на Община Мездра за 2018 г.

2787

Амбициозен, оптимистичен и реалистичен. Така обобщи проектобюджета на Община Мездра за 2018 г. кметът инж. Генади Събков по време на публичното му обсъждане. На представянето на финансовите показатели за целите и намеренията на Общината присъстваха председателят на Общинския съвет г-жа Яна Нинова, кметове на населени места в общината, директори на учебни заведения, управители на звена, второстепенни разпоредители с бюджетен кредит, общински служители, граждани и медии.

„Проектът на бюджет за 2018 г. е в размер на 14,992,146 лв., като заложените параметри са реалистични и позволяват постигането на основните цели при спазване на фискалните правила. Бюджетът е разработен в съответствие с целите и мерките, заложени от мен и екипа ми в Програмата за управление на община Мездра за периода 2015-2019 година“, каза в началото на представянето инж. Събков.

Кметът обобщи, че Община Мездра е приключила 2017 г. с преходен остатък от 926 хил. лв., от който 430 хил. лв. за делегираните от държавата дейности и 496 хил. лв. за дейностите, финансирани с местни приходи. Доброто изпълнение на собствените приходи е позволило покриване на текущите разходи през годината, като просрочията са в размер на 82 хил. лв., от тях 61 хил. лв. са от 2015 г. През последните 2 години дълговете на Общината са намалени с 4.2 млн. лв. Към момента Общинският дълг е в размер на 4,302,306 лв. От тях 2,613,306 лв. – дългосрочен дълг и 1,689,000 лв. – краткосрочен дълг.

Политиката на приходите е ориентирана към постигане финансова устойчивост при запазване на непроменени данъчни ставки. Заложените собствени приходи са в размер на 3,659,957 лв.

Разходите в бюджета за 2018 г. са в размер на 14,992,146 лв. 1,911,422 лв. са предвидени за финансиране на общи държавни служби, 165,440 лв. – за отбрана и сигурност.

За обезпечаването на образованието в общината са предвидени 6,286,070 лв. От тази година настъпват промени в системата на делегираните бюджети, като финансирането ще зависи не само от броя на децата и учениците, но и от броя на паралелките и групите и от спецификата на района, в който се намира учебното заведение. През настоящата година Община Мездра планира да облекчи младите семейства, като поеме разходите за посещение на детски ясли. По този начин жителите на общината ще имат по-голям стимул децата им да посещават детски заведения и повече деца ще бъдат обхванати от системата на образованието, въпреки отрицателния демографски прираст в България като цяло.

217,572 лв. от общинския бюджет са заложени за здравеопазване, 1,253,985 лв. – за соц. осиг., подпомагане и грижи, 3,446,917 лв.-за жилищно строителство и БКС.

По бюджета се предвиждат 507,418 лв., от които за делегираните от държавата дейности 308,248 лв. в това число: Дейност „Спорт за всички” – 6,748 лв., Дейност „Читалища”- 301,500 лв. С дофинансиране в размер на 29,520 лв. Община Мездра предвижда средства за участие в национални и международни изяви на читалищните колективи, средства за обезщетения припенсиониране за читалищата в с. Люти дол и с. Лик и за ремонт на читалището в с.Зверино.

169,650 лв. са заложени за спорт, култура и обредни дейности. 80,750 лв. са разчетени за покриване на спортния календар и подпомагане дейността на спортните клубове, 4,000 лв.- за дейностите на обредните домове и зали, а 84,900 лв. – за реализация на мероприятия от културния календар на Общината.

1,063,190 лв. са предвидени за: пътна маркировка; зимно поддържане и основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа; средства, осигуряващи дейността на Археологически комплекс „Калето” и за ограничаване популацията на бездомните кучета.

Приоритетите на Бюджет 2018 г. са фокусирани върху мерки, целящи постигане на съвременна инфраструктура и привлекателна жизнена среда. За първи път Община Мездра има изключително амбициозна инвестиционна програма, в която са предвидени ремонтни дейности на 68. За реализирането им са заложени 1,518,746 лв. от общинския бюджет.

С 416,348 лв., предоставени съгласно ПМС – 260/24.11.2017 г. ще бъдат ремонтирани улици в гр. Мездра и още 13 малки населени места. Това са : ул. „Принчовец“ /гр. Мездра/, ул. „Шипка“ /с. Боденец/, ул. „Извор“ /с. Брусен/, ул. „Първи май” /с. Върбешница/, ул. „Витиня“, /с. Горна Кремена/, ул. „Петко Маринов“ /с. Долна Кремена/, ул. „Марица“ /Дърманци/, ул. „Стоян Коцов“ / с. Елисейна/, ул. „Стара планина“ /с. Зверино/, ул. „Искър“ /с. Крапец/, ул. „Драва“/с. Крапец/, ул. „Ален мак” /с. Крета/, ул. „Георги Димитров”/ с.Игнатица/, ул. „Янко Николов“ / с. Ребьрково/, ул. „Ал. Стамболийски“ / с. Руска Бела/, ул. „Маршал Толбухин“ /с. Руска Бела/.

Допълнително в бюджета на общината са включени 606,488 лв. за поддържане на общинска собственост, ремонт на тротоари и улици. Дейностите ще се извършват от ОП „Чистота“ и 30,000 лв. за финансиране на малки проекти, инициирани от местни инициативни групи по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2018“.

Предвидени са средства за благоустрояване на междублокови пространства и ремонти на улици, с които да се подобри облика на всяко от малките населените места и общината като цяло да стане по-привлекателна. Това стана ясно на работна среща на кмета на Община Мездра с кметовете и кметските наместници на 27-те прилежащи села. инж. Генади Събков предостави детайлна информация за проектобюджет 2018 г. и акцентира на заложените ремонтни дейности в град Мездра и малките населени места.

91,271 лв. са заложени за благоустрояване на междублокови пространства в квартал 101 А между блок 5 и 6, в квартал 84 /блок “Леденик” 2, 3, 4/ и квартал 84 А /блок “Леденик” 1/.

311,865 лв. са предвидени за ремонт на основни улици в гр. Мездра. 79,360 лв. се очаква да бъдат вложени в проектиране на сгради и съоръжения на територията на общината. В инвестиционната програма за 2018 г. е включено проектиране на покрит пазар с трафопост, сервизно помещение и паркинг в гр. Мездра, площадка -градина за отдих и сцена за обществени мероприятия в с. Оселна, открита спортна площадка в с. Боденец, стадион в с. Моравица.

Предвидено е и изработката на проект за укрепване на свлачище в района на с. Люти дол, проектиране на стадион “Локомотив” в гр. Мездра, изработка на ПУП – парцеларен план за подпорна стена за пътя до стадион “Локомотив” и проект за АК” Калето” – туристически информационен център “Български северозапад”.

В Проектобюджет 2018 са разчетени средства за изпълнението на проектите по ОП „Региони в растеж” и проект по ОП „Развитие на селските райони“. В Община Мездра ще бъдат инвестирани 6,963,042.72 лв. по ОП „Региони в растеж”. Предстои да бъде финализиран ремонта на сградата на Община Мездра, ремонта на бившият АПК, да се въведат енергоефективни мерки в 31 многофамилни, 20 еднофамилни жилищни сгради, три училища и две детски градини в град Мездра, да се повиши административния капацитет на служителите в администрацията във връзка с изпълнението на проекти за енергийна ефективност, ще бъде реализирана и процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, проект „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“.

1,951,533.16 лв. ще се влеят в Общината за рехабилитация и реконструкция на инфраструктура в града чрез ОП „Развитие на селските райони“. Това стана възможно след като кметът подписа договор с Държавен фонд “Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Реално през 2018 г. ще се осъществяват ремонтни дейности във всички части на гр. Мездра и всяко от прилежащите 27 села. По този начин Общината ще придобие европейски вид.

Представеният от инж. Събков Проектобюджет 2018 ще бъде окончателно гласуван на заседание на Общинския съвет в края на януари.